فون فایندر

دسامبر 2017 - فون فایندر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

کارنامه روشنفکری عصر قاجار

دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاریخ : یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶

از مهترین مباحثی که در عصر قاجار توجه پژوهشگران و محققان را به خود جلب کـــرده هست، فعالیتهای روشنفکران هست. هستاد عبدالحسین خسروپناه از جمله پژوهشگران برجستهای هست که در این باب آثاری تعداد را به رشته تحریر درآورده هست. از ایشان، در حوزه‌های دیگر نیز دهها جلد کتاب و مقالات و رسائل متعددی منتشر انجام گرفته هست.

 از نظر شما اگر نقطه عطف جریان روشنفکری را دوران قاجار بدانیم، در این صورت عوامل تاثیر گذار در شکل‌گیری این جریان را چه می‌دانید و به طور کلی روشنفکر در آن دوره به چه معنا بوده هست؟

مفهوم روشنفکرى در ایران مفهوم واحدى نیست و نبوده؛ زیرا خهستگاه روشنفکرى و اهداف آنها هیچ‌گاه واحد نبوده. با این حال اگر بخواهیم این جریان را از نظر تاریخی مورد بررسی قرار دهیم، می‌توانیم نقطه عطف آن را دوران قاجار بدانیم. عمدتاً روشنفکر در دوره قاجار معلول آشنایی و هشدارات غیر عمیق و ناپخته بوده هست و برگرفته از غرب مدرن بود؛ زیرا عقب‌ماندگی را در جامعه ایران نشانه گرفته بودند و از سویی دیگر پیشرفت ظاهری صنعتی را در غرب دیده بودند. از این رو و با توجه به شرایط به این نتیجه رسیدند که مدرنیته و غرب مدرن موضوع مطلوبی هست و به همین جهت به سمت آن گرایش پیدا کـــردند. در نتیجه این امر هستنباط کـــردند که امور سنتی و از جمله دین را هم باید به حاشیه کنار زد.

بنده معتقدم که روشنفکری در دوره مشروطه به‌نوعی دچار غربزدگی هست و روشنفکری متعارف و در کنار غربزدگی و غربگرایی و تقلید از غرب هست. بر خلاف آنچه که در غرب از آن به روشنفکری تعریف و تعبیر می‌انجام گرفت، و در روشنگری خود به عنصر عقلانیت اعتقاد داشتند و عنوان روشنگری همان عقلانیت بود. اما آنچه که به عنوان روشنفکری در ایران شکل گرفت به هیچ وجه برگرفته از عقلانیت نبود بلکه تقلیدی از حرکت و رفتار غرب بود. حال اینکه آیا این تقلید مبنتی بر عقل بوده هست و یا خیر، در آن زمان اهمیتی نداشت. لذا بنده روشنفکری در دوران قاجار را نوعی از غربزدگی و غربگرایی تلقی می‌کنم.

به صورت حتم مفهوم روشنفکری در این دوره متفاوت از دوره‌های بعد از آن بود. به عبارتی به‌‎تدریج تغییراتی در تعریف روشنفکری ایجاد انجام گرفت. به طور کلی جریان روشنفکری ایران تعداد مرحله را پشت سر گذاشته هست که مرحله نخست آن مربوط به دوره قاجار هست. مرحله نخست غربزدگی فرهنگی هست که در آن روشنفکری به عنوان نوعی غربزدگی فرهنگی مورد پذیرش قرار گرفت. از جمله افرادی که این نوع غربزدگی را پذیرفته و ترویج دادند می‌توان به کسانی چون ملکم‌خان و آخوندزاده اشاره کـــرد. این افراد معتقد بودند باید از فرق سر تا نوک پا غربی انجام گرفت. تجویز این افراد به خصوص ملکم‌خان برای ایران این بود که پایان قوانین به سبک غربی باانجام گرفت و از غرب بیاید و برای فائق آمدن بر مشکلات بهتر هست که مدیریت آن را به کشورهای غربی بسپاریم. به عبارتی صنعت و تجارت خود را به آنها دهیم تا آنها کشور را آباد کنند.

همان‌طور که مشخص هست این نوع غربزدگی همراه با واقعیات و فلسفه وجود غرب نبود؛ بلکه افزایش تقلید از ظواهر غرب بود. بر اساس این نوع غربزدگی ایرانیان عقب‌مانده تلقی انجام گرفتند و غرب مظهر پیشرفت معرفی انجام گرفت؛ بنابراین لازمه پیشرفت در تقلید از غرب تعریف انجام گرفت. به طور کلی جریان روشنفکری در دوره قاجار را می‌توان بر محور این نوع تفکر تعرف نمود. به صورت حتم به‌تدریج، برداشتهای دیگری از روشنفکری نیز رایج انجام گرفت، به طوری که در مرحله دوم کسانی چون محمدعلی فروغی بر دنباله‌روی از فلسفه دکارت به عنوان جریان اصلی روشنفکری غرب تأکید کـــرد و عنوان نمود فلسفه دکارت عامل پیشرفت غرب بوده و برای پیشرفت چاره‌‌ای جز یادگیری فلسفه دکارت نیست. به این ترتیب روشنفکری مراحل مختلفی را طی کـــرد که ادامه آن خارج از سؤال شما می‌باانجام گرفت.

 روشنفکران در آن دوره چه تاثیراتی بر تغییرات سیاسی کشور داشتند؟

دو پرسش و دغدغه از سوی روشنفکران در دوره قاجار مطرح انجام گرفت که تاثیر‌گذار هم بود. نخست اینکه انحطاط و عقب‌ماندگی جامعه ایران را مطرح کـــردند و مسئله دوم نسبت میان دین و مدرنیته بود. هرتعداد که عملا به نفی دین و اسلام می‌پرداختند و آن را هم عامل عقب‌ماندگی جامعه ایران معرفی می‌کـــردند. روشنفکران با طرح این دو سؤال و پاسخِ داده انجام گرفته به آن به دنبال تغییر ساختار سلطنتی بودند تا نظام قاجار را تغییر داده و حکومتی مشروطه را به پا کنند. و از آنجا که روشنفکری برگرفته از غرب مدرن بود به همین جهت از غرب الگوبرداری کـــردند و از سویی دیگر انگلستان نیز حکومت مشروطه شکل داده بود در ایران هم همان شکل را پیاده کـــردند. در نتیجه می‌توان گفت که نظریه سیاسی مشروطه در مقابل نظریه سیاسی سلطنت شکل گرفت و قد علم کـــرد. بنابراین می‌توان تأثیر جریان روشنفکری را از این جهت که باعث برچیده انجام گرفتن نظام هستبدادی گردید و یا حداقل بنیانهای نظام هستبدادی را به چالش کشید مثبت تلفی نمود.

 

بر خلاف آنچه که در غرب از آن به روشنفکری تعریف و تعبیر می‌انجام گرفت، و در روشنگری خود به عنصر عقلانیت اعتقاد داشتند و عنوان روشنگری همان عقلانیت بود، اما آنچه که به عنوان روشنفکری در ایران شکل گرفت به هیچ وجه برگرفته از عقلانیت نبود بلکه تقلیدی از حرکت و رفتار غرب بود.

 

 آیا به نظر شما تأثیری که روشنفکران در آن زمان بر تغییرات سیاسی داشتند به‌طور کلی مثبت  بوده هست؟

همان‌طور که در پاسخ سؤال قبل هم اشاره انجام گرفت، به چالش کشیدن نظام هستبدادی حیاتیترین تأثیر جریان روشنفکری بود که مثبت نیز تلقی می‌شود. در اینکه به هرحال جریان روشنفکری به جامعه این مسئله را القا کـــرد که نباید یک حکومت مستبد و هستبدادی را بپذیرد، از این جهت می‌توان بیان کـــرد که تاثیر مثبت  داشتند و آن انتقادی که به حکومت هستبدادی می‌نمود جنبه ایجابی و ابداًحی را دنبال می‌کـــرد؛ اما از این جهت که به طور مدام در این اندیشه بودند که مدلی غربی را پیاده کنند حرکتی منفی بود؛ زیرا مشروطه‌خواهان، زمانی که به حکومت مشروطه و قدرت دست پیدا کـــردند، عملکـــرد هستبدادی و هستبدادشان نسبت به زمان محمد علی شاه قاجار زیاد افزایش بود و بعد از آن هم کاری کـــردند که حکومتی مستبدتر از حکومت قاجار که همان حکومت پهلوی بود بر سر کار بیاید.

درواقع با برچیدن نظام هستبدادی، آن را تداوم بخشیدند و بعداً با مشکلاتی که از نظر اقتصادی و امنیتی برای کشور به وجود آمد زمینه برای حکومت رضاشاه مهیا گردید. این مسئله از لحاظ سیاسی برای ایران آسیبی جدی محسوب می‌انجام گرفت و به نظر بنده باعث انجام گرفت که آن عقب‌ماندگی که برای رفع آن تلاش انجام گرفته بود عمق افزایشی در ایران پیدا نماید.

 

 آیا در این زمان می‌توانیم از روشنفکران دینی هم نام ببریم و جریانی از روشنفکری را در این حیطه تعریف کنیم؟

به نظر بنده این‌طور نیست. به صورت حتم شاید بتوان شخصی چون سید جمال‌الدین اسد‌آبادی و یا شیخ محمد عبده در مصر را نام برد اما در ایران آن دوره، روشنفکری افزایش از با تفکرات سکولار و با گرایشهای چپی و یا رهستی تعریف می‌انجام گرفت. به عبارتی همان‌طور که در صحبتهای قبل هم اشاره کـــردم ویژگی حیاتی روشنفکران در این دوره، تقلید از غرب بود و روشنفکر دینی مفهومی جدید و مربوط به دوره‌های بعد هست.

چنانچه شخصیتهایی چون جناب آقا بازرگان و یا آیت‌الله طالقانی را می‌توان شخصیت‌های روشنفکر دینی ایران دانست که عمدتاً در دوره پهلوی دوم شکل گرفتند. به صورت حتم در آن دوره با وجود افرادی چون آیت‌الله طباطبایی و یا آیت‌الله بهبهانی سنتیهای معتقد به مشروطه وجود داشتند که در عین التزام و اعتقاد به دین از مشروطه هم حمایت می‌کـــردند؛ اما باید توجه داشت که هر کسی را که طرفدار مشروطه هست نباید روشنفکر بدانیم و بنامیم. به طور مثال آیت‌الله آخوند خراسانی و یا آیت‌الله محقق نایینی در نجف نیز طرفدار مشروطه بودند اما این دسته از افراد علمای سنتی طرفدار مشروطه بودند. به تعبیر دیگر این افراد علمای سنتی مخالف با هستبداد محمد علی شاه قاجار بودند. در نتیجه این دسته از افراد و علما را نمی‌توان روشنفکر دینی نامید، زیرا روشنفکری در آن زمان همان پذیرش غرب و مدرنیته غربی بود. روشنفکری دینی هم پذرای مدرنیته غربی هست اما با برخی از اندیشه‌های دینی درصدد جمع و ابداًح آن هست.

 

 به نظر شما روشنفکران در آن دوره چه جایگاهی در میان آقام داشتند. آیا توانستند برای خود جایگاهی پیدا کنند و یا اینکه مخالفانی از بین آقام داشتند؟

خیر روشنفکران متداوم در پاتوق و محافل خاص خودشان و به دور از آقام و در میان هم‌نظران و همزبانان خودشان قرار می‌گرفتند و نمی‌توانستند جایگاه خاصی در میان آقام بیابند و به صورت حتم این موضوع فقط منحصر و محدود به دوران قاجار نیست، بلکه به نظر بنده روشنفکران در هیچ دوره‌ای و حتی در دوره کنونی خودمان نیز نتوانستند که با آقام ارتباط برقرار کنند و با توده آقام در ارتباط و پیوند باشند. به صورت حتم ممکن هست که برخی از نخبگان تاثیرگذار باشند و عده‌ای را همراه خود کنند، اما هیچ‌گاه توفیق نصیبشان نانجام گرفت که توده آقام را همراه خود کنند و اگر در دوره مشروطه برخی علمای سنتی طرفدار مشروطه نمی‌بودند، قطعاً فقط از طریق روشنفکران این امکان وجود نداشت که مشروطیت به سرانجام و نتیجه دست پیدا کند. به تعبیر دیگر عامل اصلی پیروزی مشروطه خواهان بر محمدعلی شاه و حکومت هستبدادی قاجار در نتیجه حضور و فعالیت علمای سنتی ایران و نجف مانند آیت‌الله بهبهانی و آخوند خراسانی و محقق نایینی بوده هست. خود شیخ فضل‌الله نوری نیز بعد از اینکه برای عدالتخانه به نتیجه مورد نظرش نرسید، طرفدار مشروطه انجام گرفت، اما مشروطه مشروعه را مطرح نمود ولی بعد از این که دید این مشروطه با مشروعیت قابل جمع نیست، از آن صرف نظر کـــرد.

 

 آیا روشنفکران در راه حرکت و فعالیت خود به تقابل با اندیشه‌های اسلامی هم پرداختند ؟

بله، عمدتاً پردازش فکری روشنفکران در دوره قاجار پردازشی سلبی بوده هست. به این معنا که عناد و دشمنی حداکثری نسبت به اسلام پیدا کـــردند و حتی به گونه‌ای کار را تا آنجا پیش بردند که نسبت به زبان فارسی هم مخالفت کـــردند و عده‌ای از آنها به این نتیجه رسیدند که باید زبان و رسم‌الخط فارسی را تغییر داد و درصدد این بودند که آنچه را در غرب اتفاق افتاده بود در ایران پیاده کنند. به عبارتی در این دوره زیادی از روشنفکران ابداًً اعتقادى به دین نداشتند و حتی توصیه می‌کـــردند که دین باید از عرصه اجتماع حذف شود. با این حال بنده متداوم در جاهای مختلف نقل کرد‌ام علی‌رغم پایان این مسائل، اغلب روشنفکران یک وجه مشترک و ارزشمند داشته‌اند و آن اینکه دغدغه ایران و جلوگیری از انحطاط آن را داشته‌اند.

 

چگونه دسر موز درست کنیم؟

دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاریخ : یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶

برای درست کـــردن دسر برای بچه ها به چیز جالبی فکر کـــردین؟دسر موز را امتحان کنید مطمئن باشید که از این دسر خوشمزه خوشتان خواهد آمد.

طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت ۱۴۰۰ تن گرانول در سال – فون فایندر

دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاریخ : یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶

عنوان این مقاله : طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت ۱۴۰۰ تن گرانول در سال

خلاصه طرح

موضوع طرح تولید و بسته بندی مواد غذایی

دستگاه صادره كننده مجوز وزارت صنایع و معادن

ظرفیت اسمی تولیدات ۱۴۰۰ تن

نوع تولیدات انواع حبوبات و نشهسته بسته بندی انجام گرفته

تعداد شاغلین ۱۸ نفر

مشخصات سرمایه گذاری طرح

سرمایه گذاری كل طرح ۳۶۶۷۷۵ میلیون ریال

سرمایه گذاری ثابت ۲۰۶۲۱۳ میلیون ریال

سرمایه در گردش ۱۶۰۵۶۲ میلیون

دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات افزایش به سایت اصلی ما مراجعه کنید
کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید انجام گرفته در سایت قرار گرفته و همگی به صورت تکمیل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید.
در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید

http://filesmarket.ir/wp-content/uploads/2017/02/image_3.gif

دانلود آهنگ جدید میلاد بابایی اومدی پیشم

دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاریخ : یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید میلاد بابایی اومدی پیشم

امروز و برای این ساعت از آپ موزیک ، دانلود آهنگ جدید و شینیدنی خواننده میلاد بابایی با نام اومدی پیشم با متن و دو کیفیت عالی و بی نظیر

شعر : پدرام شهرابی / تنظیم کننده : امیر ارشیا

Download New Song BY : Milad Babaei | Oomadi Pisham WithText And Direct Links In Upmusic

bmbabaei دانلود آهنگ جدید میلاد بابایی اومدی پیشم

متن آهنگ اومدی پیشم از میلاد بابایی

♪♪♫♫♪♪♯

میلاد بابایی اومدی پیشم

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید میلاد بابایی اومدی پیشم

چگونه در میکروتیک از داینامیک روت هستفاده کنیم؟

دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاریخ : یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶

routing protocol های داینامیک راه زیاد با کاربردی در شبکه های بزرگ می باانجام گرفت  این قابلیت امکان خطا در نوشتن Route اشتباه کاهش و کاهش میکند. با میکروتیک میتوانید با هزینه کم اینکار را انجام بدهید.

هستفاده از هستاتیک روت در شبکه های بزرگ و پیچیده اگر غیر ممکن نباانجام گرفت زیاد دشوار هست. برای این منظور در شبکه های بزرگ از روتینگ پروتکل های داینامک هستفاده می کنیم .

روتر های میکروتیک از پایان routing protocol داینامیک هستاندارد پشتیبانی می کنند و هیچ پروتکل خاصی برای میکروتیک ارایه نانجام گرفته، پروتکل های روتینگ پشتیبانی انجام گرفته توسط میکروتیک به قرار زیر هست.

 EBGP ,IBGP , OSPF,RIP V1,RIP V2 ,MME

روتینگ پروتکل RIP قدیمی ترین پروتکل می باانجام گرفت این پروتکل Distance Vector می باانجام گرفت و از Hop Count به عنوان metric هستفاده می کند .

OSPF  یک پروتکل راهیابی Link State می باانجام گرفت مزیت پروتکل OSPF  پشتیبانی توسط همه روتر ها از همه برند ههست.

دانلود آهنگ جدید آوان باند رو سر بنه به بالین

دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاریخ : یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید آوان باند رو سر بنه به بالین

آهنگ زیبا و بسیار شنیدنی آوان بند بنام رو سر بنه به بالین همراه با متن و دو کیفیت 320 و 128

شعر : مولانا / آهنگسازی : مهرزاد عسکری / تنظیم کننده : شعیب عرب / خواننده : میلاد و مهرزاد عسکری

Exclusive Song: Avan Band – “Ro Sar Beneh Be Balin” With Text And Direct Links In UpMusic

photo ۲۰۱۷ ۱۲ ۳۱ ۱۵ ۰۰ ۵۶ دانلود آهنگ جدید آوان باند رو سر بنه به بالین

متن آهنگ رو سر بنه به بالین آوان باند

♪♪♫♫♪♪♯

رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن

ترک من خراب شب گرد مبتلا کن

ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها

خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن

♪ شعر : مولانا ♪

♪♪♫♫♪♪♯ ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن ♪♪♫♫♪♪♯

تو صبر کن وفا کن

خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن

برو جفا کن

ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن

تو صبر کن وفا کن

UpMusicTag دانلود آهنگ جدید آوان باند رو سر بنه به بالین

♪ آهنگسازی : مهرزاد عسکری ♪

UpMusicTag دانلود آهنگ جدید آوان باند رو سر بنه به بالین

خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن

برو جفا کن

گر مهر باز در ره  چون زمرد

از برق این زمرد هی دفع اژدها کن

دردیست غیر مردن آن را دوا نباشد

♪♪♫♫♪♪♯ پس من چگونه گویم که این درد را دوا کن ♪♪♫♫♪♪♯

ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن

تو صبر کن وفا کن

♪ تنظیم کننده : شعیب عرب ♪

خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن

برو جفا کن

ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن

تو صبر کن وفا کن

خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن

برو جفا کن

♪♪♫♫♪♪♯

آوان باند رو سر بنه به بالین

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید آوان باند رو سر بنه به بالین

عنوان این مقاله : طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت ۲۰۷۵ تن پودر و گرانول در سال

خلاصه طرح

موضوع طرح بسته بندی مواد غذایی

دستگاه صادره كننده مجوز وزارت صنایع و معادن

ظرفیت اسمی تولیدات ۲۰۰۰ تن

نوع تولیدات حبوبات، آرد و ادویه جات بسته بندی انجام گرفته

تعداد شاغلین ۱۸ نفر

مشخصات سرمایه گذاری طرح

سرمایه گذاری كل طرح ۴۷۶۳۷۶ میلیون ریال

سرمایه گذاری ثابت ۲۳۲۹۳۵ میلیون ریال

سرمایه در گردش ۲۴۳۴۴۱ میلیون ریال

دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات افزایش به سایت اصلی ما مراجعه کنید
کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید انجام گرفته در سایت قرار گرفته و همگی به صورت تکمیل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید.
در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید

http://phonefinder.ir/wp-content/uploads/2017/11/image_3.gif

چگونه قاجاریان حکومت را در ایران به دست گرفتند؟

دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاریخ : یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶

تأسیس سلسلۀ قاجاریه

آقامحمدخان پسر بزرگ محمدحسن خان بود. او بعد از مرگ پدر، به عنوان گروگان در شیراز به سر می برد. مرگ کریم خان خانومد، فرصتی را در اختیارش نهاد که خود را به هسترآباد برساند و با متحد کـــردن ایل قاجار، آمادهٔ آرزورویی با خاندان خانومدیه گردد. نزاع بازماندگان کری مخان با یکدیگر این فرصت را برای آقامحمدخان فراهم آورد که نواحی شمالی و مرکزی ایران را تصرف کند و پایتخت را به عنوان مرکز فرمانروایی خویش، برگزیند. خان قاجار پس از پیروزی بر لطفعلی خان خانومد و سرکوب طغیان حاکم گرجستان، به طور حتمی در سال ١٢١٠ ق/ ١١٧٤ ش. در پایتخت تاج گذاری کـــرد. سپس به بهانهٔ زیارت مرقد امام رضا )ع( عازم مشهد انجام گرفت؛ دنبال اصلی او از این سفر، پایان بخشیدن به حکومت خاندان افشاریه در خراسان و دس تیابی به گنجینهٔ غنائم و جواهرآلاتی بود که توسط نادرشاه در آنجا ذخیره انجام گرفته بود.

آقامحمدخان در سال ١٢١١ ق/ ١١٧٥ ش. بار دیگر برای برقراری نظم و امنیت عازم قفقاز انجام گرفت، اما در جریان لشکرکشی به آن ناحیه توسط تعداد تن از همراهان خویش به قتل رسید. بدون تردید تلاش و تکاپوهای بی وقفهٔ آقامحمدخان قاجار برای اعادهٔ حاکمیت دولت مرکزی بر سرتاسر قلمرو ایران و ایجاد یکپارچگی سیاسی، قابل تمجید هست، اما از طرف دیگر بی رحمی و کین هتوزی و قساوت قلب وی که ریشه در حوادث زمان کودکی و نوجوانی او داشت، سبب انجام گرفته هست که در تاریخ ایران از وی به نیکی یاد نشود.

بررسی تطبیقی داوری‌ در فقه و حقوق ایران – فون فایندر

دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاریخ : یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶

عنوان این مقاله : بررسی تطبیقی داوری‌ در فقه و حقوق ایران

دنبال از این پایان نامه بررسی تطبیقی داوری‌ در فقه و حقوق ایران بصورت تکمیل و جامع می باانجام گرفت

دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات افزایش به سایت اصلی ما مراجعه کنید
کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید انجام گرفته در سایت قرار گرفته و همگی به صورت تکمیل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید.
در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید

http://phonefinder.ir/wp-content/uploads/2017/11/image_3.gif

رانجام گرفت ۲۷۰درصدی تولید در شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری

دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاریخ : یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶در ۹ ماهۀ سال ۹۶ شد: رانجام گرفت ۲۷۰درصدی تولید در شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاریمدیر عملیات شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری از رانجام گرفت ۲۷۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و تولید زیاد از ۳۰۰هزار تن محصول آهن اسفنجی در واحد احیا مستقیم این شرکت رویداد داد.

جمشید علی بابایی با تأکید بر اینکه کارکنان تلاشگر این واحد به موازات رانجام گرفت کمی، ازلحاظ کیفی هم به دستاوردهای نیکوی رسیده اند، گفت: ثبت رکوردهای پیاپی در ماه های اخیر عزم جدی مدیریت و کارکنان تلاشگر در راه رسیدن به اهداف شرکت را نشان میدهد.

مدیر عملیات شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری اظهار امیدواری کـــرد: عملیات ساخت واحد فولادسازی و ریخته گری این شرکت نیز در آیندۀ نزدیک، به پایان برسد.