فون فایندر

چگونه کندرودرماتیت ندولر مزمن در گوش ایجاد می شود • فون فایندر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶

کندرودرماتیت ندولر مزمن گوش

یک بیماری التهابی درگیر کننده پوست هست و اغلب در بیماران مسن به صورت ندول های فرورفته و زیاد دردناک روی لبه آزاد    هلیکس یا آنتی هلیکس بروز می یابد.