فون فایندر

پیش به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ و انقلاب سفید شاه و ملّت • فون فایندر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

پیش به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ و انقلاب سفید شاه و ملّت

پیش به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ و انقلاب سفید شاه و ملّت

هیچ چیز را نمی‌توان و نباید از آقام پنهان داشت و من هرگز چنین نکـــرده بودم. در کتاب انقلاب سفید، یادآور انجام گرفته بودم که ما در سیهست ملی ایران روش اختناق افکار و تحدید آزادیهای فردی و اجتماعی و حق انتقاد را کنار خواهیم گذاشت، تا توسعه و ترقی ایران یک ظاهر سازی نباانجام گرفت.

هیچ چیز را نمی‌توان و نباید از آقام پنهان داشت و من هرگز چنین نکـــرده بودم. در کتاب انقلاب سفید، یادآور انجام گرفته بودم که ما در سیهست ملی ایران روش اختناق افکار و تحدید آزادیهای فردی و اجتماعی و حق انتقاد را کنار خواهیم گذاشت، تا توسعه و ترقی ایران یک ظاهر سازی نباانجام گرفت. در همین کتاب افزوده‌ام که باید به باورهای معنوی و حقوق فردی و اجتماعی احترام گذاشت، به تشئید و تحکیم همکاری و تعاون بین ملتها پرداخت، ابداًحات بنیادی را بر تدابیر ظاهرفریب ترجیح داد و در مقام ایجاد یک اقتصاد دموکراتیک و اعتلای فرهنگ ملی برآمد. ۱

http://phonefinder.ir/wp-content/uploads/2017/08/www.فون فایندر.ir

هستقرار مامورین حکومت نظامی در مقابل درب دانشگاه پایتخت در روز۱۳ آبان سال۱۳۵۷

شماره آرشیو: ۱۱۹۷-۸ع