فون فایندر

محمدرضا پهلوی؛ در میانه خشایارشا و فیدل کهسترو! • فون فایندر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

محمدرضا پهلوی؛ در میانه خشایارشا و فیدل کهسترو!

دسته بندی : موبایل تاریخ : چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

محمدرضا پهلوی؛ در میانه خشایارشا و فیدل کهسترو!

همان‌طور که یکی از سناتورهای ایرانی نقل کرد بود: «اعلیحضرت همایونی می‌خواهند هم خشایارشا باشند و هم فیدل کهسترو؛ اما این غیر ممکن هست».

تا قبل از انقلاب سفید و ابداًحات ارضی، بخش بزرگی از جمعیت ایران در روستاها خانومدگی می‌کـــردند. محمدرضا شاه هم‌زمان با این شرایط، ادعا می‌کـــرد که به دروازه‌های تمدن بزرگ نزدیک انجام گرفته هست. شاه برای رسیدن به دروازه‌های تمدن، ابداًحاتی را در جامعه‌ ایرانی آغاز کـــرد که بخش روستایی یکی از حوزه‌های این ابداًحات بود. از حیاتی‌ترین این ابداًحات، انقلاب سفید بود که شاه به اجرا گذاشت؛ اما این انقلاب مشروعیت حکومت محمدرضا شاه را افزایش نداد و از دل آن انقلاب اسلامی بیرون آمد. نوشتار پیش رو به نقش انقلاب سفید در پیشبرد انقلاب اسلامی ایران خواهد پرداخت.

 

انقلاب سفید

در هنگام ریهست جمهوری کندی تلاش برای ابداًحات در ایران به‌صورت جدی آغاز انجام گرفت. بر همین اساس شاه در سال ۱۳۴۰ پلن «انقلاب سفید» بدون خونریزی‌اش را اعلام کـــرد. پلن‌ای که به‌زعم وی حربه را از دست مخالفین چپ گرایش خارج می‌کـــرد. عناصر این ابداًحات عبارت بودند از تقسیم مجدد اراضی بزرگ میان دهقانان و ابداًح قانون انتخابات؛ اما «انقلاب سفید» نتوانست عموم آقام را قانع کند که وی پادشاهی متجدد هست.

 

همان‌طور که یکی از سناتورهای ایرانی نقل کرد بود: «اعلیحضرت همایونی می‌خواهند هم خشایارشا باشند و هم فیدل کهسترو؛ اما این غیر ممکن هست».۱ باید توجه داشت که ابداًحات ارضی در کانون انقلاب سفید قرار می‌گرفت. به عقیده شاه اجرایی انجام گرفتن ابداًحات ارضی بقایای مالکان بزرگ را از بین می‌برد، سرمایه داری را گسترش می‌داد و عدالت اجتماعی را تأمین می‌کـــرد. بر همین اساس در ادامه به پیامدهای منفی این ابداًحات به عنوان کانون اصلی انقلاب سفید در پیوستن توده آقام به انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت.

 

پیامدهای منفی برای اقتصاد روستایی

اگرچه محمدرضاشاه در کتاب پاسخ به تاریخ دنبال خود را از انقلاب سفید ساخانومدگی و ترقی ایران بیان می‌کند.۲ اما می‌توان حیاتی‌ترین دنبال شاه در حوزه اقتصادی را تغییر الگوی کلان اقتصادی کشور از کشاورزی و تولید دستی به صنعت و پیوستن به نظام جهانی سرمایه‌داری دانست. بررسیهایی که شده نشان می‌دهد، ابداًحات ارضی به عنوان کانون انقلاب سفید، نتایج اقتصادی منفی زیادی از خود بر جای گذاشت.

 

حیاتی‌ترین پیامدهای اقتصادی آن تقسیم و قطعه قطعه انجام گرفتن زمینهای کشاورزی، کاهش تولیدات کشاورزی به علت حذف نظام ارباب رعیتی و در سطحی بالاتر، کاهش نقش کشاورزی در اقتصاد ملی بود. جان فوران پیامدهای این پلن را با هستفاده از تحقیقات اریک هوگلند کارشناس انگلیسی زبان این پلن ارائه می‌دهد. فوران می‌نویسد که اگر چه به صورت حتمی بیان انجام گرفت که ۹۳ درصد دهقانان سهم‌بر صاحب زمین انجام گرفتند و حکومت این را موفقیتی برای خود قلمداد می‌کـــرد اما در پشت این ظاهر موفقیت‌آمیز، هوگلند به یک واقعیت تیره و تار دست یافته هست. به عقیده وی ابداًحات ارضی ایران عملاً یک پلن محافظه‌کارانه بود که مزایای مثبت معدودی داشت. به نقل کرد این کارشناس انگلیسی اغلب روستانشینان از نظر موقعیت اقتصادی بهتر از سالهای قبل از اجرای پلن نبودند. دلیل این ناکارآمدی آن هست که نیمی از خانوارهای روستانشین به این دلیل که قرارداد حتمی سهم‌بری نبسته بودند و حق نسق نداشتند، مشمول قانون ابداًحات ارضی نانجام گرفتند. اغلب دهقانانی که صاحب زمین انجام گرفتند قطعه زمینهای کوچک و نامرغوبی به دست آوردند و نیمی از زمینها اصولاً تقسیم نانجام گرفت و در اختیار بزرگ مالکان باقی ماند. بعد از پایان پلن ابداًحات ارضی ۴۵۰۰۰ زمیندار عمدتاً غایب و بزرگ باقی ماندند و ۱۳۵۰ نفرشان املاک وسیعی بالای ۲۰۰ هکتار داشته‌اند. ۴۷ درصد همه زمینهای دایر و قابل کشت در دست این مالکان غایب باقی ماند که اغلب زمینهای حاصلخیز کشور را شامل می‌انجام گرفت.

 

 فوران بیان می‌کند که طبق برآوردهای آن زمان، برای تأمین معیشت یک خانواده دهقان، حداقل ۷ هکتار لازم بود و پیدهست که افزایش دهقانان فاقد زمین کافی باقی ماندند و چون سرمایه لازم برای کشت، داشت و برداشت را در زمینهای خود نداشتند، فقیرتر انجام گرفتند. این سرمایه قبلاً از سوی مالک و ارباب فراهم می‌انجام گرفت.۳ با توجه به این موارد مشاهده می‌شود که برخلاف اهدافی که دولت از اجرای ابداًحات ارضی در جهت افزایش تولید و بهبود وضعیت معیشتی روستاییان دنبال می‌کـــرد، با کاهش تولید و در نهایت کاهش نقش اقتصاد کشاورزی در اقتصاد ملی و با جدایی روز افزون منطقه و روستا روبه‌رو هستیم. میزان تولید محصولات کشاورزی متناسب با افزایش تقاضای جمعیت در حال رانجام گرفت و ازدیاد درآمدها نبود و حتی افزایش بازده در هکتار محصولات کشاورزی نیز ناچیز بود. علاوه بر این موارد، به دلیل بی‌توجهی به اقتصادی بودن زمینهای تقسیم انجام گرفته و ناکارآمدی آنها۴ پیامدهای منفی برای اقتصاد روستایی داشت که قطعاً باعث کاهش مشروعیت حکومت محمدرضا شاه می‌انجام گرفت.

 

به عقیده هوگلند ابداًحات ارضی ایران عملاً یک پلن محافظه‌کارانه بود که مزایای مثبت معدودی داشت. به نقل کرد این کارشناس انگلیسی اغلب روستانشینان از نظر موقعیت اقتصادی بهتر از سالهای قبل از اجرای پلن نبودند. دلیل این ناکارآمدی آن هست که نیمی از خانوارهای روستانشین به این دلیل که قرارداد حتمی سهم‌بری نبسته بودند و حق نسق نداشتند، مشمول قانون ابداًحات ارضی نانجام گرفتند.

 

پیامدهای منفی برای اقتصاد ملی

وضع زیاد نامطلوب اقتصاد روستایی از یک طرف و جاذبه‌های روز افزون منطقهها به سبب رونق فعالیتهای ساختمانی و خدماتی از طرف دیگر موجب تسریع مهاجرت نیروهای روستایی به منطقهها گردید. هر تعداد که مجموعه‌ای از عوامل طبیعی، فنی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زمینه‌های اساسی مهاجرتهای داخلی را پدید می‌آورند، اما در مورد مهاجرت روستاییان به منطقهها طی سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ باید افزایش به عوامل کمی دستمزد فعالیتهای زراعی، بیکاری دائمی، الگوی مالکیت ارضی، غیر اقتصادی بودن امکانات کشاورزی و پایین بودن نرخ تولیدات کشاورزی و همچنین تحقیر روستاییان توجه داشت.۵

 

یکی از حیاتیترین بحرانهای این مهاجرت، تورم حادی بود که در اوایل دهه ۵۰ ظهور کـــرد و به اقتصاد حکومت محمدرضا شاه ضربه‌ سنگینی وارد کـــرد. تورم در مورد کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و مسکن در منطقهها چشمگیر بود. این تورم خود دلایل مختلفی داشت که کمبود مسکن و هجوم جمعیت از روستا به منطقه و همچنین پیشی گرفتن میزان جمعیت بر میزان رانجام گرفت تولیدات کشاورزی، افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی و خالی انجام گرفتن روستاها از نیروی کار و تانجام گرفتید مشکلات کشاورزی از حیاتی ترین این دلایل بود.

 

رژیم بدون توجه به پیچیدگیهای علل تورم، راه‌حلهای ساده‌ای را در پیش گرفت و مسئولیت تورم را به گردن جامعه تجاری انداخت. حکومت نخست به سراغ تجار عمده رفت و با سروصدای زیادی فئودالیستهای صنعتی مانند القانیان و وهابزاده را دستگیر کـــرد. رژیم با پی بردن به اینکه جنگ علیه سرمایه داران تورم را از بین نخواهد برد، به سراغ مغازه‌داران و تجار خرده پا نیز رفت. دولت بر قیمت افزایش کالاها نظارت دقیقی اعمال کـــرد. همچنین شوراهای  صنفی که ساواک به سرعت تشکیل داده بود حدود ۲۵۰۰۰۰ نفر را جریمه، ۲۳۰۰۰ بازرگان را از منطقههای خود تبعید، حدود ۸۰۰۰ مغازه دار را به دو تا سه سال خانومدان محکوم و ۱۸۰۰۰۰ تاجر خرده پای دیگر را توبیخ کـــردند. این اختلالات در تجارت به‌گونه‌ای بود که مغازه‌داری به یک رویدادنگار فرانسوی می‌گوید: «گویا انقلاب سفید کم کم شبیه یک انقلاب سرخ می‌شود»،۶ اما نمایش این بگیر و ببندها تأثیری در اقتصاد رو به احتضار نداشت.

 

فوت آیت‌الله بروجردی و ظهور روحانیت انقلابی

در کنار پیامدهای منفی اقتصادی انقلاب سفید، باید به یک عامل اجتماعی بزرگ در تأثیر انقلاب سفید بر روند انقلاب اسلامی نیز پرداخت و آن ظهور امام خمینی به عنوان روحانیت انقلابی می‌باانجام گرفت. انقلاب سفید زمانی آغاز انجام گرفت که آیت‌الله‌العظمی سیدحسین بروجردی رهبر قدرتمند شیعیان در سال ۱۳۴۰ چشم از جهان بست. در سالهای پس از مرگ وی حوزه‌های مذهبی برای عقاید و رهبری مذهبی جدید باز انجام گرفت و به سه جناح تقسیم انجام گرفت. جناح اکثریت موضع محافظه‌کاری را ادامه دادند. گروه دوم، معدود علمایی بودند که با رژیم پهلوی همکاری کـــردند. در اوایل دهه ۱۳۴۰ گروه قلیلی از روحانیون مبارز در حوزه علمیه قم به عنوان جناح سوم شروع به فعالیت کـــردند. این جناح با بهره‌برداری از بیزاری و دلخوری علما در خصوص برخی مسائل از جمله ابداًحات ارضی، حق رأی خانومان و بسط مصونیت سیاسی مشاوران نظامی آمریکا در ایران با رهبری امام خمینی تجدید سازمان یافتند.

 

مرکزیت قم با هستفاده از ابزارهای ارتباطی جدید و نیز شبکه‌های غیر حتمی، قابلیتش را برای تجمع و توزیع عواید مذهبی ترفیع داده و منابعش را برای اهداف سیاسی به کار گرفت. هر تعداد انقلاب اسلامی افزایش یک انقلاب منطقهی بود، اما یکی از حیاتیترین بخشهایی که قدرت روحانیت انقلابی آن را پوشش داد، بخش روستایی و کارگری بود که از انقلاب سفید زیان دیده بود. با هم با آغاز انقلاب و فرا رسیدن محرم ۱۳۵۷، افزایش روحانیون بنا بر درخوهست امام خمینی برای بسیج روستاییان به روستاها رفتند، جالب آنکه دگرگونیهای اقتصادی- اجتماعی ناشی از انقلاب سفید و رهایی دهقانان و عشایر از چنگ قدرت و نظارت اربابان، زمینه را برای بسیج روستاییان زیان دیده توسط روحانیت انقلابی فراهم آورد.۷

 

نتیجه‌گیری

آنچه محمدرضا شاه از انقلاب سفید دنبال می‌کـــرد، پیوند با نظام سرمایه‌داری، از بین بردن قدرت مالکان بزرگ و برقراری عدالت اجتماعی به منظور کسب مشروعیت بود؛ اما کانون انقلاب سفید یعنی ابداًحات ارضی، اهداف محمدرضا شاه را برآورده نساخت. فقیرتر انجام گرفتن روستاییان سبب انجام گرفت تا آنها به منطقه مهاجرت کنند و آشنا انجام گرفتن با محیط اجتماعی و فرهنگی جدید، بنیان ایدئولوژی ارباب- رعیتی را در اندیشه آنها متزلزل کـــرد و پس از آنکه ایدئولوژی بورژوازی را نپذیرفتند، در نهایت و برای خارج انجام گرفتن از انسانی بی‌هویت، به صف انقلاب اسلامی ایران و ایدئولوژی اسلام سیاسی پیوستند.

حیاتیانی به معقولت دهه انقلاب سفید در هتل شرایتون

شماره آرشیو: ۱-۹۰۸-۱۱۷ش