فون فایندر

دانلود مقالات نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی • فون فایندر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی در پایگاه هستنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۶ توسط سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی -هلدینگ دامپروری آستان قدس رضوی- مرکز تحقیقات و تعلیم کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی -بازاردام و تحت حمایت سیویلیکا در منطقه مشهد برگزار گردید.

به نقل پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۸۴عنوان مقاله تخصصی شامل۷۸۲صفحه منتشر گردیده هست.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر انجام گرفته در نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی

بررسی خصوصیات کیفی آبهای سواحل جنوبی دریای خزر و منابع آلوده کننده آن در هستان گیلان
الگوی توسعه کارآفرینی روستایی در جنوب هستان کرمان
Listeriosis: Recent trends and perspectives
پیش بینی سطح آب به کمک شبکه عصبی فازی
گونه های مقاوم به خشکی پیاز منطقه مراغه در هستان آذربایجان شرقی
بررسی تحمل خشکی و مقایسه مورفوتیپ های پیاز
بررسی اثر مقدار تابش نور خورشید بر برخی ویژگی های رانجام گرفتی و مقدار اسانس گیاه نعناع فلفلی
بررسی هستفاده از آنزیم های خارجی آلفاآمیلز و سلولز در دو سطح کربوهیدرات جیره بر روی لکتوباسیلوس های روده ماهی قزل آلی رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
بررسی تاثیر نرخ تغذیه و نوع محصول بر عملکـــرد مکانیسم سورتینگ مکانیکی در درجه بندی درست
اثرات سطوح مختلف الیاف و اسیدهای چرب غیراشباع بلند خانومجیر روی فراسنجه های شکمبه، تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین اوایل شیردهی
اثرات سطوح مختلف الیاف و اسیدهای چرب غیراشباع بلند خانومجیر روی فراسنجه های خونی و رفتار خوردن و نشخوار کـــردن گاوهای هلشتاین اوایل شیردهی
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تعداد قلوزایی در گوسفند نژاد مغانی با هستفاده از مدل های تک صفته و تعداد صفته با دو روش آماری REML و بیزین
بررسی امکان غربالگری هموکاریون ها از هتروکاریون های قارچ دکمه ای سفید (Agaricus bisporus) به منظور تولید بذر هیبرید به کمک نشانگر SSR
مقایسه اثر سالسیلیک اسید موجود در عصاره درخت بید، عسل و اکسین بر ریشه زایی قلمه ی شیشه شور
بررسی اثر نوع مکمل چربی و نوع افزودنی محرک رانجام گرفت بر وضعیت آنتی اکسیدانی زرده تخم مرغ در مرغ های تخم گذار در مرحله پایانی تولید
بررسی اثر نوع مکمل چربی و نوع افزودنی محرک رانجام گرفت بر چربی خام و پروفایل اسیدهای چرب کبد مرغ های تخم گذار در مرحله پایانی تولید
افزایش جمعیت و نیاز به گندم افزایش، چه ایده ای برای فردا داریم!
ارزیابی و پهنه بندی خشکسالی آب زیرزمینی با هستفاده از شاخص دشت منطقهکـــرد
اثرات نسبت کربن به نیتروژن در هستخرهای متراکم کپور ماهیان پرورشی بر برخی فراسنجه های کیفی آب
اثرات نسبت کربن به نیتروژن بر میزان تولید در هستخرهای متراکم کپور ماهیان
بررسی برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند تحت تاثیر تلفیق کودهای فسفونیتروکارا، فسفوزیست و نیتروزیست با سطوح کودهای نیتروژنه و فسفره
بررسی قند قابل هستحصال ریشه چغندرقند تحت تاثیر تلفیق کودهای زیستی و سطوح کودهای شیمیایی (نیتروژنه و فسفره)
اثر تجویز خوراکی مکمل های لوامیزول و ساپونین کوییل آ بر بازماندگی لارو قزل آلی رنگین کمان در برابر لکتوکوکوس گارویه آ
بررسی امکان مدیریت آب باران جهت آبیاری فضای سبز بیمارستان های بزرگ مشهد مقدس
تاثیر تنش خشکی روی ریخت شناسی نهال سنجدتلخ (Elaeagnus rhamnoides (L.) A. Nelson)
بررسی رابطه هورمون IAA تولید انجام گرفته توسط باکتری Pseudomonas putida و عملکـــرد قارچ دکمه ای خوراکی (Agaricus bisporus)
مروری بر شیوهای هستفاده از نانوتکنولوژی و نانو مواد در تصفیه فاضلاب (مطالعات که در ایران انجام انجام گرفته هست)
Assessing the changing in Forest cover because of war in Syria by using satellite images & remote sensing technology. Study Area:Syrian North West forests as the biggest mass of Natural forest in Syria (2010-2016)
تاثیر عصاره گیاه کاج درسه ناحیه اردبیل، گیلن و پایتخت بر روی سه نوع باکتری
بررسی دلیلل علمی کاهش گلدهی و عملکـــرد زعفران در منطقهستان سبزوار در سال زراعی ۹۴-۹۳
بررسی تاثیرخشکسالی بر گلدهی و عملکـــرد زعفران در منطقهستان مشهد در سال زراعی ۹۴-۹۳
بررسی تاثیربارندگی بی موقع برکاهش گلدهی و عملکـــرد زعفران در منطقهستان سبزوار در سال زراعی ۹۴-۹۳
اثر پروبیوتیک ایرانی لکتوفید بر مصرف خوراک و عملکـــرد گوساله های ماده شیر خوار هلشتاین
اثر پروبیوتیک ایرانی لکتوفید بر فراسنجه های خونی گوساله های ماده شیر خوار هلشتاین
مطالعه وضعیت خشکسالی در مناطق شمالی هستان خراسان رضوی با شاخص بارش هستاندارد انجام گرفته
بررسی انجام گرفتت و فراوانی خشکسالی با هستفاده از شاخص EDI (مطالعه موردی ایستگاه مشهد)
ارزیابی کیفیت آب دشت دارنجان از لحاظ آشامیدنی
ارزیابی کیفیت آب دشت بیضا- زرقان از لحاظ کشاورزی
هستفاده از روشهای زمین آمار برای پهنه بندی متغیرهای کیفیت آب زیر زمینی دشت بیضا- زرقان
ارزیابی روشهای مختلف میان یابی برای پهنه بندی بارش سالنه در حوزه آبخیز صدرا
بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت بیضا زرقان از نظر Ph
فرسایش رودخانه ایی و روش های کنترل آن
بررسی کیفیت شیمیایی آب از لحاظ کشاورزی و شرب در منطقهستان کاشان
تدوین مدل کم آبیاری بهینه با رویکـــرد حفاظت از منابع آب (مطالعه موردی ناحیه راز و جرگلان)
بررسی کیفیت شیمیایی آب از لحاظ کشاورزی و شرب مطالعه موردی (منطقهستان اردستان)
مقایسه تغییرات فصلی در تعداد ایستگاه سینوپتیک شرق ایران
تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه اسطوخدوس
ارایه الگوی هستراتژی توسعه صنایع تبدیلی وتکمیلی هستان خوزستان (مطالعه موردی کارخانه شیر پگاه خوزستان)
تاثیر کودهای مختلف فسفره و محرک رانجام گرفت بر صفات فیزیولوژیک و رانجام گرفت توتون
بررسی اثرات کود کندرهای اوره با پوشش گوگردی (SCU) در قیاس با کود ا وره
اثر مصرف سطوح مختلف پری بیوتیک در جیره غذایی بر عملکـــرد رانجام گرفت جوجه های گوشتی سویه راس ۳۰۸
رابطه بین خشکسالی های هواشناسی و هیدرولوژیکی در مقیاس های زمانی مختلف در دشت بافت
بررسی رابطه بین خشکسالی هواشناسی وکیفیت آب زیرزمینی در دشت بافت
تاثیر ورمی کمپوست و سولفات آهن بر جذب فسفر ، کلسیم و منیزیم توسط ریشه اسفناج (L. Spinacia oleracea)
اثر سطوح مختلف نیکل بر جذب فسفر و برخی شاخص های رانجام گرفتی در گیاه شاهی (.Lepidium sativum L) و جعفری (.Petroselinm crispum L)
ارزیابی هیدروشیمیایی آبهای زیرزمینی دشت میناب برای مصارف شرب
ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت میناب جهت مصارف شرب و کشاورزی
بیماریهای شغلی ناشی از ارتعاشات اره موتوری بر سلمت کارگران جنگل
بررسی ارگونومی و اقدامات ایمنی و حفاظت فنی در کار جنگل
بررسی تعدادشکلی ژن VIPR-1 در مرغان بومی ماخانومدران
تاثیر یون های نقره بر تغییرات رانجام گرفت، میزان کلروفیل و محتوای فنل کل در گیاه سویا تحت تیمار اتیلن
اثر آبیاری متوالی با پساب بر تجمع برخی عناصر سنگین خاک : یک مطالعه موردی
گیاه آقام شناسی دارویی عشایر ناحیه چهل کمان در هستان خراسان رضوی
تحلیلی بر دانش رفتاری و مصرفی بهره برداران روستایی و عشایری از گیاهان دارویی (مطالعه ای در مراتع چهل کمان منطقهستان سرخس- خراسان رضوی)
مروری بر بیماری های اره ها و قش کنترل آ ها بر اقتصاد جامعه (( گاهی بر اهمیت دامپزشکی))
Physical and Mechanical Properties of Walnut
تاثیر سطوح مختلف تریونین و آنزیم در جیره های بر پایه گندم بر عملکـــرد جوجه های گوشتی در دوره آغازین
بررسی اثر اصلح زیولیت طبیعی کلینوپتیلولیت بر میزان آبگیری بیواتانول سوختی
ارزیابی میزان عنصر آهن در بافت خوراکی ماهی شوریده در بندربومنطقه
اثر انجماد در دمای ۱۸ – درجه سانتیگراد بر ترکیبات تقریبی بافت خوراکی ماهی شوریده (Otolithes ruber)
تعیین میزان غلظت فلز سنگین آهن در بافت عضله ماهی کفشک (Brachirus orientalis) در بندر بومنطقه
بررسی تاثیر بیوچار و بقایای گیاهی جو بر برخی از ویژگیهای شیمیایی خاک
اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره بر عملکـــردی تولیدی مرغان تخمگذار
هوادیدگی کانی ها توسط قارچ ها
اثر کودهای شیمیایی و زیستی بر برخی شاخص های رانجام گرفت گیاه دارویی کاسنی (.Cichorium intybus L)
بررسی تنوع زیستی گیاهی و خصوصیات خاک در جنگلکاری های خالص افرا و آمیخته با توسکا در جنگل دلک خیل- ساری
تهیه نقشه پوشش گیاهی و پایش تغییرات آن با هستفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم هشدارات جغرافیایی
اثر هسته انار بر هضم شکمبه ای بز و شتر بومی خراسان جنوبی به روش in vitro
اثر تفاله دانه انار جیره شتر بومی خراسان جنوبی بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای در شرایط برون تنی
نقش ژیومورفولوژی در افزایش ظرفیت ژیوتوریسم ناحیه (مطالعه موردی: روستای کلاته سادات سبزوار)
بررسی خصوصیات اکولوژیکی و ارزش دارویی گیاه بومادران
بررسی روابط فیلوژنیکی برخی توده های اسب بومی ایران با هستفاده از نشانگرهای ریزماهواره
بررسی و مقایسه میزان رسوبدهی نهشته های حساس به فرسایش در حوزه آبخیز سد دهن قلعه بردسکن
معرفی کاربردهای گونه (Salicornia) سالیکورنیا

نوشته دانلود مقالات نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی نخستین بار در فراخوان مقاله کنفرانس، همایش، مجله و ژورنال علمی پژوهشی پدیدار انجام گرفت.