فون فایندر

انتشار مجموعه مقالات نهمین همایش قیر و آسفالت ایران • فون فایندر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

انتشار مجموعه مقالات نهمین همایش قیر و آسفالت ایران

دسته بندی : موبایل تاریخ : سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

مجموعه مقالات نهمین همایش قیر و آسفالت ایران در پایگاه هستنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات نهمین همایش قیر و آسفالت ایران در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۶ تا ۴ آبان ۱۳۹۶ توسط مرکز تحقیقات راه،مسکن ومنطقهسازی -موسسه فرهنگی نشر فن آریا و تحت حمایت سیویلیکا در منطقه پایتخت برگزار گردید.

به نقل پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۱۱۰عنوان مقاله تخصصی شامل۱۱۷۷صفحه منتشر گردیده هست.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر انجام گرفته در نهمین همایش قیر و آسفالت ایران

ارزیابی تاثیرات افزودنی گوگاس در مقاومت مخلوط آسفالتی اجرا انجام گرفته درمناطق گرراه (مطالعه موردی پروژه بزرگراه زابل/زاهدان)
ارزیابی اثر نانو رس بر خواص قیر و مقاومت شیار انجام گرفتگی
بررسی تاثیر افزودنی پلیمر ضایعاتی PET بر رفتار مقاومت خزشی بتن آسفالتی گرم حاوی قیر لهستیکی
هزینه بهره وری مخلوط آسفالت ابداًح انجام گرفته از لهستیک و پلیمر
بررسی اثر کیفیت قیر ایران بر عملکـــرد آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ
تاثیر سرباره فولادی بر مقاومت لغخانومدگی مخلوط های آسفالتی
بررسی تاثیر خاکستر کاه گندم بر روی خصوصیات مکانیکی مخلوطآسفالتی گرم
ارزیابی رفتار برجهندگی لایه های آسفالتی روسازی انعطاف پذیر در شرایط دمایی و بارگذاری متفاوت
ارزیابی پتانسیل شیارانجام گرفتگی قیر ابداًح انجام گرفته با اتیلن وینل هستات بوسیله آزمایش تنش خزشی و گیمابی تعدادگانه MSCR
مقایسه عملکـــردی بتن آسفالتی با هستفاده از ژیوگرید و ژیوتکستایل جهت افزایش عمر خستگی
ارایه مدل ابداًح دمایی تغییرشکل های میدانی آزمایش FWD در سطوح مختلف بارگذاری
تاثیر نیروی وارده در آزمایش FWD بر دقت محاسبه ی معکوس ضرایب ارتجاعی
اثر تغییر سرعت عبور بار بر توزیع تنش نرمال در بدنه روسازی بتنآسفالتی به روش المان محدود و رفتار ویسکوالهستیک
بررسی تاثیر هستفاده از روغن موتور ضایعاتی و روغن گیاهی ضایعاتی درعملکـــرد مخلوط آسفالتی گرم گیمافتی
بررسی خصوصیات عملکـــردی مخلوط آسفالتی حاوی افزودنی های پودرلهستیک و پلی اتیلن ترفتالات
عوامل تاثیرگذار بر زمان اختلاط پودر لهستیک با قیر
نخستویت بندی ترمیم خرابی های رویه آسفالتی با تعیین ضرایب معادل خرابی
ارزیابی مقاومت شیارانجام گرفتگی قیر و مخلوط آسفالتی ابداًح انجام گرفته با هستفاده ازخاکستر پوسته بادام زمینی
تاثیر تنش حاصل ازحداکثر بار محوری خودروها برگسترش ترک های خستگی در روسازی های مختلط (اساس بتن سیمانی پیوسته و رویهآسفالتی)
بررسی آسفالت مسلح انجام گرفته به مواد قیری پلیمری در کاهش ترک هایانعکاسی
ابداع روشی جدید در تولید قیر توسط اکسیداسیون الکتروشیمیایی غیرمستقیم باقیمانده های سنگین نفتی
مروری بر تاثیرکوپلیمر SEBS بر خواص مورفولوژی و ریولوژیکی قیر و مخلوط آسفالتی
بررسی تاثیر درجه قلیاییت مصالح سنگی بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی به کمک تفسیر نتایج آزمایش XRF
بررسی عملکـــرد الیاف پلیپروپیلن و فورتا در مخلوط آسفالتی
بررسی پیرانجام گرفتگی کوتاهمدت و تابش اشعه UV بر خواص فیزیکی و ریولوژیکی قیر
بررسی علل کاهش عمر رویه های آسفالتی با انتخاب روش های نگهداری پیشگیرانه به کمک روش AHP در هستان گلستان
ارایه مدل پیش بینی چقرمگی شکست مخلوط های آسفالتی تحت مد کشش خالص Kic
بررسی خصوصیات ویسکوالهستیک خطی و عملکـــردی مخلوط آسفالتیابداًح انجام گرفته با پودرلهستیک با هستفاده از آزمایش مدول دینامیکی
بررسی اثر افزودنی گرم RH-WMA بر روی رفتار ریولوژیک قیر ها
بررسی قیرهای ابداًح انجام گرفته با پلیمر SBR و SBS برعملکـــرد مخلوط های آسفالتی متخلخل
مدل پیش بینی شاخص ترک خوردگی ترک های برودتی آسفالت(مطالعه موردی: جاده فیروزکوه و هراز)
ابداًح خصوصیات آسفالت قیرزده درمناطق گرراهی(مورد مطالعه بومنطقه)
بررسی تاثیر هستفاده خاکستر و زغال زیست توده ها در صنعت روسازی
بررسی و مقایسه خواص فیزیکی و ریولوژیکی قیرهای خالص پالایشگاهی در شرایط نرمال و غیرهستاندارد آزمایشگاهی
بررسی اندرکنش لایه بتن آسفالتی و لایه اساس دانه ای با هستفاده ازآزمایش برش مستقیم کوچک مقیاس
بررسی تاثیر اضافه کـــردن بیسهستیارامید اتیلن EBS به قیر به عنوان افزودنی مخلوط آسفالتی ولرم
تاثیر افزودنی های نانوسیلیکا و پلیمرپلیپروپیلن برخصوصیات ریولوژیقیر
ارزیابی خواص آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ حاوی الیاف کورتاسیرجان
بررسی آزمایشگاهی رفتار مقاومتی و ژیوتکنیکی خاک بستر روسازیبهسازی انجام گرفته با چسباننده هیدراتی در مناطق کویری
بررسی اثر نانو رس SBR بر شیار انجام گرفتگی در مخلوط های آسفالتی گرم
مطالعه اثر تغییر مشخصات تراکم خاک بستر و اصطکاک بین لایه ای برتصویر العمل روسازی به روش عددی
هستفاده مجدد از مصالح آسفالت گیمافتی با سیمان راه حلی در ایجاد توسعه پایدار
بررسی میدانی کنترل تراکم روسازی های آسفالتی به کمک سیستم تراکم سنج الکترومغناطیسی
بررسی خودکار زهکشی سطحی روسازی با هستفاده از پردازش تصویر
اثر افزایش دما بر پاسخ روسازی های آسفالتی تحت عبور محورهای مختلف
بررسی تاثیر هستیارات روی بر جلوگیری از پیرانجام گرفتگی قیر
مقایسه روش های طراحی روکش آسفالتی با روش آیین نامه ایران(مطالعه موردی: محور سمنان- فیروزکوه)
مقایسه مقاومت خستگی و انرژی شکست مخلوط های آسفالتی حاوی ابداًح کننده های ساسوبیت و پارافایبر
بررسی اثر هستفاده از لایه زیراساس تثبیت انجام گرفته با سیمان در کاهش هزینه های اجرای روسازی راه (مطالعه موردی: محور یزد-بافق)
ابداع روش قطعه بندی خودکار جهت تعیین قطعات همگن روسازی بارویکـــرد هستقرایی
ارزیابی مقاومت شکست نمونه های بتنی نیم دیسکی حاوی تراشه آسفالتدر مودهای خالص و ترکیبی I/II
ارایه سامانه نوین و مقرون به صرفه پایش ناهمواری روسازی
تاثیر هستفاده از مواد افزودنی آب گریز بر روی سطح سنگدانه ها در کاهش خرابی رطوبتی مخلوط های آسفالتی
Finite Element Micromechanical Modeling of Asphalt Mixture by Using X-Ray Tomography Images and Random Generation of Aggregates Skeleton
بررسی اثر فیلرهای مختلف بر دوام مخلوط آسفالت SMA در برابر رطوبت
تشخیص و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی آسفالتی بر پایه تبدیل موجک مختلط دو درختی
بررسی اثر هستفاده از میکروسیلیس و وکس بر ویسکوزیته و عملکـــرد دمای بالای قیر
ارزیابی مقاومت خستگی قیرهای ابداًح انجام گرفته با ضایعات تونر توسط آزمایش جاروب دامنه خطی
اثر افزودنی گرم وکس فیشر_تروپس بر خواص شیارانجام گرفتگیمخلوط های آسفالتی حاوی پودر لهستیک
بررسی تاثیر پودر لهستیک و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری و سایشیبتن RCC
بررسی اثر سیمان و لاتکس بر آسفالت سرد امولسیونی و تجربه اجرای آندر ایران
بررسی اثر پلیمر پلی اتیلن سبک بر انرژی شکست مخلوط های آسفالتی
بررسی اثر تنش نیمه تریلر ۵ محور ۱۸ چرخ و ۵ محور ۱۲ چرخ بر تخریب روسازی انعطاف پذیر
بررسی عملکـــرد قیر پلیمری حاوی نانورس و وکس
ارزیابی تاثیر افزودنی ساسوبیت و زایکوترم در تغییر رده ی عملکـــردی قیرخالص
ارزیابی اقتصادی و فنی آسفالت های گوگردی با پوشش پلیمری
ارزیابی مقاومت لغخانومدگی روسازی های آسفالتی با هستفاده از روش المان محدود
بررسی تاثیر مصالح سرباره مس درشت دانه و ریزدانه بر مشخصات شیارانجام گرفتگی و حساسیت رطوبتی مخلوط گیمافتی سرد با قیر امولسیون
مروری بر نقش گیلسونایت و الیاف فورتا بر مشخصات فنی وعملکـــردی مخلوط های آسفالتی
بررسی تاثیر بار افقی و جانبی بر عملکـــرد روسازی مرکب
افزایش دیداری رانندگان در شب با هستفاده از دانه های شیشه ای درروسازی
مطالعه تاثیر سیمان و آهک هیدراته در بازه زمانی یک ماهه بر میزان حساسیت رطوبتی بتن آسفالتی
بررسی اثر پلیمرهای لوکوبیت بر خواص فیزیکی و ریولوژیکی قیرهای خالص
بررسی اثر ترک خوردگی طولی روسازی آسفالتی بر ضریب انتقال بار
مروری بر اثر هستفاده از تراشه آسفالت گیمافتی بر ترک خوردگی مخلوط-های آسفالتی
ارزیابی پتانسیل شیارانجام گرفتگی آسفالت SMA تقویت انجام گرفته با الیاف پلیمری مرکب
بررسی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم با هستفاده از افزودنی های forta و Zycotherm و wetfix
مروری بر تحقیقات انجام انجام گرفته در رابطه با رفتار رانجام گرفت ترک در آسفالت
پارامترهای تاثیرپذیر روسازی های بتن غلتکی در شرایط آب و هوایی مختلف در قیاس با روسازی های آسفالتی
محاسبه درصد قیر بهینه ی آسفالت با هستخوان بندی سنگدانه ای با هستفاده از مدل سازی پلن ریزی غیر خطی
انواع خط کشی ها و آماده سازی سطح روسازی برای افزایش دوام آنها
ارزیابی اثر پوشش های نانو روی سطح سنگدانهبر خرابی رطوبتی مخلوط های آسفالتی
هستفاده از مواد جایگزین هستایرن بوتادین هستایرن با حفظ خواص عملکـــردی آن
مروری بر تاثیر نوع سنگدانه بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی
شناخت ریزساختار قیر بر اساس پدیده فلویورسانس برای مدلسازی رفتار پیرانجام گرفتگی قیر
اثبات عددی اثر تثبیت در بهبود پارامترهای مکانیکی بستر راه
ارزیابی عوامل موثر بر مدول برجهندگی بستر و مصالح روسازی
تاثیر محورهای مرکب و منفرد سنگین بر پاسخ روسازی های انعطاف پذیر
نحوه هستفاده از روکش آسفالت میکروسرفیسینگ و مقایسه اقتصادی آنبا دیگر آسفالت های حفاظتی
بررسی فنی و اقتصادی روسازی شامل لایه گیمافت سرد با سیمان (مطالعه موردی محور هرات – مروست هستان یزد)
کاربرد قیر طبیعی (گیلسونایت) در روسازی راه و فرودگاه ها
بررسی رفتار آسفالت در شرایط الهستیک و ویسکوالهستیک تحت تحلیل هستاتیکی با هستفاده از نرم افزار آباکوس
عملکـــرد بهتر تک کت و فاگ سیل امولسیونی در پرکـــردن و جلوگیری ازرانجام گرفتترک ها به روش اسکراپ سیل
اهمیت سیستم مدیریت روسازی PMS راه های برون منطقهی و هستفاده از سیستم هشدارات مکانی
بررسی اثر خاکستربادی بر مقاومت جداانجام گرفتگیآسفالت متخلخل سرباره ای
بررسی گزینه های بهسازی و نگهداری راه ها و تحلیل اقتصادی و فنی آنها
ارزیابی میدانی عملکـــرد آسفالت های حاوی سولفورپلیمر
مقایسه آزمایشگاهی و میدانی عملکـــرد سه نوع روکش آسفالت اجراانجام گرفته در محورهای پرتردد هستان فارس
ارزیابی مشخصات برشی نوسانی بین روکش و روسازی قدیمی
رفتار مخلوط آسفالتی ترک خورده تحت بارگذاری موجی شکل با هستفاده از آزمایش خمش نیم دایره SCB
بررسی اثر واکس های ساسوبیت و پارافین بر خصوصیات ریولوژیقیر
Implementing MSCR test to Investigate the Effect of Styrene-Ethylene/Propylene-Styrene (SEPS) on RuttingCharacteristics of Asphalt Binder
ارزیابی خودکار خرابی روسازی با هستفاده از انتقال ویژه رادون و ارایه شاخص کلی وضعیت روسازی
تاثیر عملکـــرد اجرایی دفتر کنترل کیفیت QC در ارتقاء فنی و کیفی پروژه های راه هستان یزد
بررسی آزمایشگاهی عملکـــرد مخلوط های آسفالتی ابداًح انجام گرفته با الیاففورتا و پارافایبر در دماهای مختلف
ارزیابی هستفاده از مقادیر مختلف خرده آسفالت در طراحی مخلوط میکروسرفیسینگ
ارایه گزینه معقول نگهداری و بهسازی روسازی آسفالتی با بکارگیریشاخص های ارزیابی ناهمواری و خرابی سطحی
بررسی اثر نوع لاتکس و امولسیفایر هستفاده انجام گرفته در طراحی مخلوط میکروسرفیسینگ
مقایسه ی خواص عملکـــردی مخلوط آسفالتی ابداًح انجام گرفته با قیر پلیمری وگرانول خشک پلیمری
طراحی یک مدل تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره کارخانه آسفالت درپروژه های راهسازی

نوشته انتشار مجموعه مقالات نهمین همایش قیر و آسفالت ایران نخستین بار در فراخوان مقاله کنفرانس، همایش، مجله و ژورنال علمی پژوهشی پدیدار انجام گرفت.